Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Gemeentedecreet

 Een overzicht van de regelgeving en de omzendbrieven kan u verder op deze pagina vinden.
Zoekt u voorbeelden, modellen, publicaties en presentaties van studiedagen, klik op documentatie.

Naar een decreet lokaal bestuur

 De Vlaamse regering wil tegen 2017 werk maken van een decreet lokaal bestuur, ter vervanging van het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet intergemeentelijke samenwerking. De VVSG bepaalde hierover op 7 oktober 2015 haar standpunt. De evolutie die dit dossier sindsdien volgde, staat op een aparte pagina.

Regelgeving

- Gemeentedecreet (gecoördineerde versie in de Vlaamse Codex) en memorie van toelichting
Decreet 22.12.2006 met o.m. uitstelregeling inwerkingtreding
- Uitvoeringsbesluiten:

- Omzendbrieven:

  • Omzendbrief 1.12.2006 (BB 2006/19): betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

- Nieuwe Gemeentewet (met weglating van door Gemeentedecreet opgeheven artikels)
- Decreet 28.4.1993 op het administratief toezicht (met weglating van door Gemeentedecreet opgeheven artikels)

Navigatie