Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

administratief toezicht

Lokale besturen staan onder administratief toezicht van andere overheden. De regeling voor gemeenten en OCMW's verschilt nogal.

Gemeenten

Het administratief toezicht op de gemeenten is opgenomen in het gemeentedecreet. We spreken nu over 'bestuurlijk toezicht'. Meer info over het bestuurlijk toezicht in Het gemeentedecreet ontleed, een VVSG-Politeia uitgave.

- De artikelen 248 tot en met 264 van het gemeentedecreet traden op 1 januari 2006 in werking. Deze regels vervangen de bepalingen van het decreet op het administratief toezicht van 28 april 1993. Inhoudelijk zijn de regels zo als gelijk.
- Ook het artikel 117 van het gemeentedecreet, de bijzondere bepalingen over het bestuurlijk toezicht op het personeel, is in werking sinds 1 januari 2006.
- De artikelen over het bestuurlijk toezicht in Titel IV Planning en financiëel beheer van het gemeentedecreet traden nog niet in werking (artikelen 176 tot en met 178).

Het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten werd nog niet opgeheven. Het is nog van belang voor die beslissingen waarvoor het bestuurlijk toezicht volgens het gemeentedecreet nog niet van toepassing is.

OCMW's

Het administratief toezicht op de OCMW's wordt geregeld in de OCMW-wet zelf. Een gecoördineerde versie van die wet is beschikbaar op de webstek van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden en is verschenen in de OCMW-codex, een VVSG-Politeia-uitgave.
Het administratief toezicht op de OCMW's kende in de loop van 2004 een serieuze versoepeling. Zo wordt het administratief toezicht op de personeelsformatie van het OCMW sindsdien gelijk gesteld met de regeling die geldt voor de gemeente. Het goedkeuringstoezicht op de personeelsformatie werd afgeschaft, al jarenlang een eis van de VVSG. Beslissingen inzake personeel binnen de formatie worden aan het algemeen toezicht onderworpen in plaats van aan het goedkeuringstoezicht, maar worden voortaan wel aan vier extra wettelijke schorsingscriteria getoetst. Op vraag van de VVSG geldt dit niet voor beslissingen inzake de inzet van contractuelen buiten formatie. Ook het toezicht op de schuldherschikkingen wordt versoepeld en er wordt een klachtenprocedure ingevoerd. Hierover verscheen op 14 juli 2004 een omzendbrief.

Navigatie