Navigatiekoppelingen overslaan
werking & organisatie
sociaal beleid
welzijnsvoorzieningen
vrijetijdsbeleid
Economie & Werk
omgeving
veiligheid
internationaal
Onderwijs
Platteland
  
VVSG > welzijnsvoorzieningen > Woonzorg > diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg > werking
Zoeken

Wijziging besluiten gezinszorg: invoering bepalingen acute gezinszorg
Eind vorig jaar voerde de Vlaamse Regering de acute gezinszorg in in de regelgeving. Onder acute zorg wordt gezinszorg verstaan die gedurende maximaal 14 dagen wordt geboden in geval van een noodsituatie die niet vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg vereist is. Lees meer in bericht uit SENIOR-focus nr. 107. Meer info: thuiszorg@vvsg.be
27 maart 2012

 

Wijziging besluiten gezinszorg: invoering bepalingen meerlingenzorg
Voor gezinnen met een drie-vier-vijf-zesling of met twee tweelingen waarvan de leeftijd niet meer verschilt dan 18 maanden voorzag Kind en Gezin gratis thuishulp gedurende drie jaar. Vanaf 1 juli 2011 is deze meerlingenhulp overgedragen naar de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Lees meer in bericht uit SENIOR-focus nr. 107. Meer info: thuiszorg@vvsg.be

27 maart 2012

 

Specifieke procedure Vesta voor dienst gezinszorg die voor aanvullende thuiszorg samenwerkt met lokale diensteneconomie initiatief
Wanneer de dienst gezinszorg van het OCMW voor aanvullende thuiszorg samenwerkt met een lokaal diensteneconomie (LDE) initiatief, geldt een specifieke regeling voor gegevensuitwisseling met het Agentschap Zorg en Gezondheid via Vesta.
Lees meer in bericht 8 van SENIOR-focus nr. 102. Meer info: thuiszorg@vvsg.be

22 september 2011

 

Interpretatie norm 10 vte verzorgenden bij samenwerking: uitdoofscenario

Tegen eind 2015 moeten de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) voltijds 10 verzorgenden tewerkstellen. In geval OCMW’s gaan samenwerken om die norm te behalen, kan er onduidelijkheid ontstaan over wie de 10 vte juridisch moet tewerkstellen. Lees meer.
24 mei 2011
 
Nieuwe modellen F51, F53 en werkingsverslag aanvullende thuiszorg: als leidraad beschouwen
Het Agentschap Zorg en Gezondheid ontwikkelde een nieuwe versie van de modelformulieren F51 (berekening van de gebruikersbijdrage na het sociaal onderzoek), F53 (prestaties verzorgende) en het werkingsverslag aanvullende thuiszorg. De aanleiding hiervoor zijn de kwaliteitseisen die de Vlaamse overheid zichzelf oplegt voor formulieren aan burgers en voorzieningen. De diensten zijn echter niet verplicht om de modelformulieren F51 en F53 te gebruiken. Wel moet alle info die terug te vinden is op het model, op het formulier van de dienst aanwezig zijn. Er is geen datum van inwerkingtreding voor die twee formulieren. Voor onregelmatige prestaties (F53) moeten begin- en einduur vermeld worden of moeten, in geval er met bepaalde duur van de prestaties gewerkt wordt , de gegevens beschikbaar zijn op een apart document. Bij twijfel kan u het formulier van uw dienst voorleggen aan het team Eerstelijn en Thuiszorg van het Agentschap. U vindt de nieuwe modelformulieren als leidraad terug op de website van het Agentschap. Het werkingsverslag aanvullende thuiszorg (AT) zal gelden vanaf het werkingsjaar 2010. Meer info mailto: thuiszorg@vvsg.be
3 december 2010
 
Geen extra veiligheidsconsulent Vesta nodig voor diensten gezinszorg
De openbare diensten voor gezinszorg moeten geen aparte veiligheidsconsulent aanstellen om de veiligheid van gegevens via Vesta te garanderen. Immers, de OCMW's beschikken allemaal al over een veiligheidsconsulent voor hun aansluiting bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Bovendien is dhr. Gilles Kempgens de POD-veiligheidsconsulent (gilles.kempgens@mi-is.be) voor het OCMW-netwerk. De informatieveiligheid bij de OCMW's wordt volledig opgevolgd via de richtlijnen en minimale normen van de KSZ. Over de aanstelling van een veiligheidsconsulent ontstond verwarring, omdat de private diensten voor gezinszorg nu zelf een consulent moeten aanstellen. Tot nog toe werd deze taak uitgevoerd door een veiligheidconsulent van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Blijkbaar heeft men hierbij over het hoofd gezien dat de openbare diensten voor gezinszorg al in orde zijn.
Meer info: thuiszorg@vvsg.be

 Lees meer in Lokaal