Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed betreft zowel archiefstukken, kunstwerken, gebruiksvoorwerpen, audiovisuele objecten als verhalen, tradities en gebruiken 

Vlaams parlement reflecteert over cultureel erfgoed

Zoals bepaald in het Cultureel ErfgoedDecreet (CED art.5) stelde Vlaams minister Sven Gatz zijn strategische visienota cultureel erfgoed voor aan de  Vlaamse regering op 31 maart 2017. Hij legde tegelijkertijd het uitvoeringsbesluit ter principieel akkoord voor. Beide documenten werden vrijgegeven en voorgelegd en aan het Vlaams parlement. In de visienota legt minister Gatz zijn beleidsprioriteiten vast, gedreven door de doelstelling 'duurzaam en kwaliteitsvol zorgen voor en omgaan met ons cultureel erfgoed'. Hij zet in op vier krachtlijnen: sterkere collecties, verbinding tussen roerend en immaterieel erfgoed, grotere slagkracht door meer samenwerking en afstemming, 'deelhebben' in participatie en diversiteit.

De commissie Cultuur ging na de paasvakantie meteen aan de slag met de documenten: na de toelichting door  minister Gatz op 19 april, beluisterde ze de reflecties van de brede erfgoedsector (SARC,OCE) en de lokale besturen (VVSG) in een hoorzitting op 20 april. De VVSG benadrukte er de uitdagingen van een complementair erfgoedbeleid en van de transitie van provinciale taken en middelen. We onderschreven accenten maar spraken bezorgdheid uit over de scheiding tussen functies en rollen, de transitie en integratie van middelen, de bestuurlijke afstemming en de administratieve organisatie in het Besluit. Vragen van volksvertegenwoordigers Yamila Idrissi, Cathy Coudyser, Caroline Bastiaens en Bart Caron gaven extra aandacht aan reflecties en bezorgdheden van de cultureel erfgoedsector en lokale besturen. De Commissie Cultuur bespreekt de strategische visienota op 27 april om 14u, te volgen via de livestream van het Vlaams Parlement of op video later te bekijken. Hilde Plas 

Nieuw cultureel erfgoeddecreet en de bijdrage van de VVSG

De Vlaamse regering bekrachtigde het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet op 24 februari ll.

De afdeling Cultureel Erfgoed bereidde dit voor, op vraag van de minister van Cultuur Sven Gatz. Aanleiding hiervoor waren de bestuurlijke veranderingen m.n. de overdracht van provinciale taken en middelen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen. Op 17 januari vond een hoorzitting over het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet plaats in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Verschillende actoren waaronder de VVSG werden er gehoord. Op 26 januari debatteerde de Commissie Cultuur over het decreet. Dat leidde nog tot enkele amendementen. Met de medewerking van steunpunt FARO en lokale vertegenwoordigers uit erfgoedcellen, musea en archieven maakt de VVSG intussen een bijdrage op voor de strategische visienota, die Vlaams minister Gatz uiterlijk 1 april moet voorleggen aan het parlement. De VVSG-bijdrage en bijlage is voorgelegd aan de betrokken vertegenwoordigers van de lokale besturen en formeel goedgekeurd door de raad van bestuur op 1 februari 2017. Ze werd samen met de managementsamenvatting meteen bezorgd aan minister Gatz. Op 8 maart vindt een gesprek hierover plaats ter opvolging van de inzichten en bezorgdheden die de gemeenten signaleren. Een eerste principiële goedkeuring van het Uitvoeringsbesluit wordt verwacht eind maart. De definitieve goedkeuring is gepland voor het zomerreces zodat het decreet nog dit jaar in werking kan treden. De afdeling Cultureel Erfgoed belooft alvast een infosessie te organiseren om cultureel-erfgoedorganisaties wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving. Hilde Plas

Vlaamse regering keurt ontwerp (nieuw) cultureel erfgoeddecreet goed

De Vlaamse Regering keurde op 15 juli principieel het ontwerp van cultureel-erfgoeddecreet goed. Het ontwerp creëert een nieuw kader voor het brede cultureel erfgoedlandschap en zal het huidige decreet van 6 juli 2012 vervangen, na definitieve goedkeuring voorzien voorjaar 2017. Aanleiding voor de vernieuwing zijn de bestuurlijke veranderingen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de conceptnota 'Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen'. De VVSG volgde de evolutie naar structuur en tekst van het voorontwerp nauw op, mede op uitdrukkelijke vraag van bezorgde lokale besturen. Ter opvolging van hun expliciete bekommernissen en ter correctie van een bericht vorige week in VVSG-week nr 29 vindt u hierna meer info over het cultureel-erfgoedconvenant conform de goedgekeurde tekst. Ook de afspraken voor een complementair beleid in cultureel erfgoed lichten we kort toe. Alle info m.i.v. de tekst van het voorontwerp en een toelichting bij de belangrijkste wijzigingen vind je via deze webpagina bij de Afdeling Cultureel erfgoed. Hilde Plas  

 Voorontwerp stelt nieuwe instapvoorwaarde en variabele subsidie voorop ter ondersteuning van lokale besturen via het cultureel-erfgoedconvenant

Naar aanleiding van de bezorgdheden die enkele projectverenigingen signaleerden aan de VVSG met het verzoek tot belangenbehartiging, zocht de VVSG op 8 juli ll. bijkomende informatie over de impact van het nieuwe beleidskader bij het kabinet Gatz. De bezorgdheden golden m.n de instapvoorwaarde en de financiering. De bezorgdheden en bijkomende  informatie werden besproken door het Directiecomité van de VVSG op 13 juli. De gegeven informatie stelde de VVSG gerust maar is blijkbaar nog gewijzigd wat inwonersaantal betrof. De juiste tekst was niet in ons bezit bij de publicatie van de VVSG-week, maar verscheen later die dag on line. We geven hierna graag de correcte info over de voorwaarden. 

Voorwaarde tot de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, is in de eerste plaats de aanwezigheid van voldoende cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedbeheerders die een dienstverlenende rol verantwoorden. Daarnaast geldt een werkingsgebied dat ten minste 85.000 inwoners omvat. Deze voorwaarde wordt ingeschreven met het oog op voldoende schaalgrootte voor de cultuur-erfgoedwerking.

Het minimum aantal inwoners op het grondgebied is niet van toepassing:

•in geval het intergemeentelijk samenwerkingsverband samenvalt met het werkingsgebied van een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst

•voor reeds gesubsidieerde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Er komt een variabel subsidiesysteem voor de convenants. Het totaalbudget voor de ondersteuning van lokale besturen via het convenant en het aantal CE-convenants wordt behouden. De Vlaamse regering besloot al op 1 juli om in 2017 geen werkingssubsidies toe te kennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid voor de beleidsperiode 2018-2020. Hilde Plas

Ontwerp cultureel erfgoeddecreet verankert complementariteit tussen Vlaamse overheid en lokale besturen

De Vlaamse overheid en de lokale besturen willen het cultureel erfgoedbeleid onderling afstemmen en een wisselwerking nastreven waarin beide bestuursniveaus elkaar aanvullen: in het jargon 'complementair beleid' genoemd. Reeds in het huidige CE-decreet werden daarover basisafspraken geformaliseerd via een Protocol, dat als addendum onderdeel is van het huidige decreet. Het ontwerp van decreet gaat een stap verder en integreert de nieuwe afspraken omtrent de complementaire beleidsvoering rechtstreeks in het decreet. De VVSG bepleitte die integratie. Het ontwerp bevat drie afspraken: 1) de beleidsintenties van steden en gemeenten worden in en na overleg met de VVSG kenbaar gemaakt aan de bevoegde minister met het oog op de opmaak van de visienota die hij moet neerleggen over het brede CE-landschap 2) steden en gemeenten worden rechtstreeks geconsulteerd in de beoordelingsprocedure van erfgoedorganisaties op hun grondgebied 3) steden en gemeenten worden rechtstreeks betrokken bij het sluiten van een beheersovereenkomst met erfgoedorganisaties op hun grondgebied. Meer info over het complementair beleid. Hilde Plas

Vlaamse regering keurt conceptnota cultureel erfgoedbeleid goed

Op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz keurde de Vlaamse Regering op 25 maart 2016 de conceptnota 'Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen' goed. Het gaat om een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen waarin de band tussen verleden, heden en toekomst én het delen van 'gemeenschappelijk goed' belangrijke uitgangspunten zijn. De nota zelf focust op zes hoofdlijnen, die zowel door de cultureel-erfgoedsector als vanuit de samenleving werden aangegeven:

  • Een gevarieerde aanwezigheid van erfgoed waarborgen
  • Het cultureel-erfgoednetwerk verder versterken en uitbouwen
  • Een participatieve en open cultureel-erfgoedwerking realiseren
  • Cultureel erfgoed in de samenleving valoriseren
  • Een toonaangevend internationaal erfgoedbeleid nastreven
  • Aanvullende financiering stimuleren

De uitgetekende beleidslijnen expliciteren de rollen en de verantwoordelijkheden die de Vlaamse overheid opneemt in overleg en afstemming met andere bestuursniveaus en beleidsdomeinen.

Dit betekent in eerste instantie een actualisering en verfijning van de bestaande instrumenten, en de mogelijke ontwikkeling van nieuwe instrumenten met bijzondere aandacht voor het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.

Lees in Lokaal​​

Lokaal relevant erfgoed voortaan lokaal ondersteund

(Lokaal nr. 2, februari 2014)

Kunst met wortels

(Lokaal nr. 10, november 2013)

Vijf aandachtspunten voor intergemeentelijke samenwerking en streekontwikkeling

(Lokaal nr. 7, juli-augustus 2013) 

Filmbank Antwerpse Zuidrand

(Lokaal nr.16, 16 oktober 2012)

Navigatie