Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vrijetijdsbeleid

VVSG Lerend Netwerk voor Vrijetijdscoördinatoren: hou deze data vrij

Ook in werkjaar 2016-2017 biedt het team vrijetijdsbeleid het lerend netwerk voor vrijetijdscoördinatoren aan. Dit netwerk biedt diensthoofden met een leidinggevende functie over een combinatie van cultuur-, erfgoed-, sport-, jeugd- en tal van andere gemeentelijke diensten de mogelijkheid om samen met collega's de eigen inzichten en visies te verdiepen, zich te informeren over actuele ontwikkelingen en van elkaar te leren. Wij kunnen jullie nu reeds data en locaties meegeven:

Donderdag 10 november 2016,  9:30 – 17:00: Brussel, Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23 / 1000 Brussel (bereikbaarheid)

Donderdag 16 februari 2017, 9:30 – 17:00: Lokeren, Stedelijk Sport- en jeugdcomplex, Sportlaan 2, 9160 Lokeren (bereikbaarheid)

Donderdag 18 mei 2017, 9:30 – 17:00: Brussel, Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23 / 1000 Brussel  

Deelnemers aan dit lerend netwerk krijgen ook toegang tot het online forum. In ons e-zine Cadans van september mag u de inschrijvingstool verwachten. Het lerend netwerk vrijetijdscoördinatoren en wijzelf kijken opnieuw uit naar het boeiend samenspel van startende en ervaren collega's. Hou je agenda dus alvast vrij op deze 3 donderdagen. Hilde Plas, Henk Keygnaert en Chris Peeters

Werkgroep Vrije Tijd onderzoekt beleidsruimte voor lokale besturen na verdere deregulering en decentralisatie van Vlaams beleid

Het Vlaams regeerakkoord voorziet dat de lokale besturen meer beleidsruimte zouden verkrijgen en om dit effectief te realiseren werd op initiatief van Vice-Ministerpresident  Homans een Paritaire Commissie Decentralisatie (verder afgekort tot PCD) opgericht. U vindt het verslag van de eerste bijeenkomst van deze  PCD hier. De PCD stuurt de werking aan van 7 thematische werkgroepen waarvan een betrekking heeft op de domeinen die klassiek onder vrije tijd worden samengevoegd. Het betreft de sectoren cultuur, erfgoed, sport en jeugd. De VVSG werd uitgenodigd om voor deze werkgroepen vertegenwoordigers aan te duiden. Voor de VVSG was het belangrijk een delegatie samen te stellen met mandatarissen die de vereiste deskundigheid en de bevoegdheid op de verschillende deelsectoren combineerden. Daarnaast diende ook de lokale diversiteit tussen steden & gemeenten in Vlaanderen een plaats te krijgen ( diversiteit in schaal, in zake stedelijkheid en landelijk karakter, sociaaleconomisch profiel, situering in Vlaanderen, partijpolitieke diversiteit,…). U kan de volledige samenstelling van de werkgroep hier inkijken. De VVSG bracht ook een basistekst in die als startkader kan dienen voor het te leveren werk. De eerste bijeenkomst heeft plaats op 30 januari. Hilde Plas Chris Peeters

Vlaams actieplan voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid goedgekeurd

Vrijdag 8 juli keurde de Vlaamse regering het actieplan voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid goed. De drie kernelementen zijn: een beter statuut voor de vrijwilliger, minder administratieve regels en een betere ondersteuning. In het actieplan worden 24 acties opgesomd die op korte, middellange of lange termijn worden gerealiseerd. De vooropgestelde engagementen situeren zich naast het Vlaamse, ook op het federale en op het lokale niveau.

Op het Vlaamse niveau omvat het actieplan acties rond deregulering. Bestaande drempels en onduidelijkheden op vlak van regelgeving moeten worden aangepakt en toekomstige wetgeving moet een meer vrijwilligersvriendelijk karakter hebben. Om vrijwilligers en organisaties wegwijs te maken in het administratief en bureaucratisch kluwen wil men werk maken van overzichtelijke handleidingen en richtlijnen. Toegankelijke en betrouwbare basisinformatie zal op een beperkt aantal fora, zoals de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, worden aangereikt. Indien haalbaar wordt in samenspraak met experten en de federale overheid een voorstel voor een collectieve vrijwilligersverzekering uitgewerkt. De acties op het lokale niveau spitsen zich voornamelijk toe op informatie en ondersteuning voor lokale besturen, vereenvoudigen van gemeentelijke regelgeving en een lokaal stimulerings- en ondersteuningsbeleid voor vrijwilligerswerk. In de periode 2016-2017 kunnen al heel wat acties vorm krijgen. Acties, die op langere termijn bijdragen tot een duurzaam gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid, dienen nog uitgewerkt te worden. De VVSG engageerde zich actief als partner van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Voor meer info kan je terecht bij Joke Vandewalle.

Krachtlijnen voor nieuwe organisatie buitenschoolse kinderopvang

De Vlaamse regering heeft een conceptnota 'Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen' voorgelegd en doorgestuurd voor verder advies. De nota focust op het kind. Lokale samenwerking tussen onderwijs, jeugd, cultuur, sport en welzijn staan prominent in beeld en ook het werken in gedeelde infrastructuren maken dat deze conceptnota ook zeer relevante ontwikkelingen voorbereidt voor wie met vrijetijdsbeleid aan de slag is.  Wat de lokale regie betreft, verwacht de VVSG concrete instrumenten in handen te krijgen om een daadwerkelijke regierol te kunnen opnemen. Het lijkt ons belangrijk om vooral de financiering van het aanbod op lokaal niveau te situeren, of toch alleszins om aan de lokale besturen ruime en bindende inspraak te geven in de toewijzing van de middelen aan de actoren, eerder dan om dit volledig op het niveau van de Vlaamse overheid te leggen. De conceptnota werd besproken op het Raadgevend Comité van Kind en Gezin en de paritaire commissie decentralisatie, werkgroep Welzijn. Ann Lobijn Chris Peeters

Zelf aan de slag met rapporteringstool tewerkstelling in cultuur, jeugd, sport

Aan de hand van een vernieuwd Qlikview-rapport kan je onder andere de tewerkstellingsgegevens over je lokaal bestuur situeren ten opzichte van andere lokale besturen. Het Qlikview-rapport is eenvoudig in gebruik en maakt allerlei combinaties mogelijk.  De gegevens in het rapport geven een goed beeld van de tewerkstelling in de cultuurdienst, bibliotheek, cultuurinfrastructuur, musea, cultureel-erfgoedwerking, sportdienst, sportinfrastructuur, jeugddienst en het jeugdcentrum. Het toont ook enkele recente meer algemene ontwikkelingen aan op lokaal vlak, bijvoorbeeld de evolutie van aparte jeugd- en cultuurdiensten naar vrijetijdsdiensten en de oprichting van autonome bedrijven en gemeentelijke intercommunales. Naar het rapport Tewerkstelling Lokale Besturen – Cultuur, Jeugd & Sport. Meer informatie over VIA 4 - subsidie Koopkracht

 

 

 Nieuws

 

 

Opname sectorale subsidies in Gemeentefonds is ongrondwettelijkhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Opname-sectorale-subsidies-in-Gemeentefonds-in-ongrondwettelijk.aspxOpname sectorale subsidies in Gemeentefonds is ongrondwettelijk18-5-2017 22:00:00
Samen vereenvoudigen. Op naar een efficiënte en kwalitatieve ondersteuning van verenigingenhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Samen-vereenvoudigen.-Op-naar-een-efficiënte-en-kwalitatieve-ondersteuning-van-verenigingen.aspxSamen vereenvoudigen. Op naar een efficiënte en kwalitatieve ondersteuning van verenigingen15-5-2017 22:00:00
Gemeenten krijgen toegang tot recentste kadastrale informatiehttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/patrimoniale-informatie.aspxGemeenten krijgen toegang tot recentste kadastrale informatie5-5-2017 22:00:00
Nieuwe Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (editie 2016)http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Nieuwe-Lokale-Inburgerings--en-Integratiemonitor-(editie-2016).aspxNieuwe Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (editie 2016)1-5-2017 22:00:00
Binnenkort nieuwe beelden Google Street Viewhttp://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/google-streetview.aspxBinnenkort nieuwe beelden Google Street View1-5-2017 22:00:00

 Kalender

 

 

Navigatie