Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kunst en cultuur

Symposium "Scheuren in cultuur" op 5 maart in De Werf te Aalst

Het symposium 'Scheuren in Cultuur' formuleert vragen en antwoorden over de economische impact van een cultuurcentrum, de toekomstuitdagingen en de publiekswerking. Vragen en antwoorden kaderen in de context van de stad Aalst en de ruime regio maar willen tevens andere lokale besturen, cultuurcentra en actoren in  kunsten en cultuur prikkelen en inspireren. De gelijknamige publicatie 'Scheuren in cultuur. Prikkelende inzichten over lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen' bundelt inzichten vanuit een brede bevraging van de sector. Ze wordt tijdens het symposium officieel voorgesteld en overhandigd aan Vlaams minister van cultuur Sven Gatz. Wie deelneemt aan het symposium, kan ze van 'vers van de pers' mee naar huis nemen. 

Ontdek het programma!

Projectoproep culturele en artistieke samenwerking met Hauts-de-Franc

De Vlaamse Gemeenschap en Hauts-de-France lanceren samen een projectoproep voor de brede kunst- en cultuursector. Tot 1 april 2018 kunnen aanvragen voor bilaterale samenwerkingsprojecten worden ingediend, voor culturele en artistieke projecten die plaatsvinden tussen september 2018 en augustus 2019. Samenwerkingen moeten bestaan uit minstens twee partners, één uit elke regio, en moeten volledig nieuw of voldoende vernieuwend zijn binnen een reeds bestaande samenwerking. Projecten moeten de uitwisseling en mobiliteit bevorderen van culturele actoren en publiek uit beide regio's aantrekken. Extra positief zijn projecten die opkomend talent alle kansen bieden. Projectaanvragers kunnen een eenmalige subsidie krijgen van 5.000 of 10.000 euro  die wordt gefinancierd vanuit beide regio's. Dien je subsidieaanvraag in uiterlijk op 1 april 2018. Meer informatie, het reglement en het aanvraagformulier vind je op hier.

Eéngemaakt bibliotheeksysteem: goedkoper voor gemeenten, beter voor bibliotheken

Het centrale Vlaamse bibliotheeksysteem, waar de VVSG al lang voor pleit, maakt verschillende nieuwe bibliotheekdiensten mogelijk en doet dat met minder middelen dan vandaag. Door de schaalvergroting op Vlaams niveau, kan er meer met minder. Deze winst vertaalt minister Gatz nu naar de kostenbijdrage van de steden en gemeenten. Momenteel betalen die voor deelname aan de provinciale platformen een jaarlijkse bijdrage aan het provinciebestuur. Afhankelijk van de provincie schommelt die bijdrage tussen 0,24 en 0,46 euro per inwoner.  Voor het nieuwe eengemaakte bibliotheeksysteem, waarop de Vlaamse bibliotheken tussen 2018 en 2021 zullen worden aangesloten, kiest minister Gatz voor het laagste van de bestaande tarieven, nl. 0,24 euro per inwoner.  Minister Gatz stuurde een persbericht rond na  het beantwoorden van de vraag donderdag ll. over de gunning van het systeem in de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement. Steden en gemeenten die intekenen op het centrale  systeem verwerven een performant uitleensysteem, en  een vernieuwd mobiel toegankelijk websiteplatform voor bibliotheekbezoekers. Dit platform zal een online catalogus bevatten met verrijkende informatie: covers, samenvattingen, recensies en muziekfragmenten en een gepersonaliseerde digitale self-service omgeving. Voor een gemiddelde Vlaamse gemeente van ongeveer 20.000 inwoners kost intekenen nog geen 5.000 euro per jaar. Voor een grotere stad als Kortrijk, Sint-Niklaas of Hasselt komt dit op ongeveer 18.000 euro per jaar. Voor vele lokale besturen levert het nieuwe tarief een netto besparing op die geherinvesteerd kan worden bijvoorbeeld ten bate van mediawijsheid.

Bovenlokaal cultuurdecreet in de maak

Een decreet dat een beleidskader biedt voor bovenlokale cultuurinitiatieven is één van de beleidskeuzes die minister Gatz bij het begin van deze legislatuur aankondigde. De opheffing van de provinciale bevoegdheid voor cultuurbeleid maar ook de opheffing van de oormerking voor lokaal cultuurbeleid gaven daarvoor o.m. de inspiratie. De 'warme' overdracht van waardevolle culturele projecten met regionale uitstraling, waarvoor minister Gatz zich borg stelt, werd via het zgn. transitiereglement geregeld voor de overgangsfase 2018-2019. Dat de registratietool KIOSK bij dit reglement niet altijd adequaat is voor een subsidieaanvraag, signaleerden we inmiddels. De Vlaamse overheid bekijkt de nodige oplossingen.
De krachtlijnen voor het bovenlokaal cultuurdecreet - praktijkondersteuning, talentondersteuning en participatie- werden samen met het transitiereglement eind juni 2017 bekendgemaakt. Op deze krachtlijnen wordt nu een ontwerp van decreet uitgetekend. Dat ontwerp zal voor eind 2017 nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse regering, na advies door de SARC. De versnelling die het departement en het kabinet in dit dossier ontwikkelen is nodig om voor eind 2019 decreet, memorie van toelichting en uitvoeringsbesluit klaar te hebben. Dat decreet  moet immers het transitiereglement vervangen. De VVSG wordt als gesprekspartner in het traject naar het ontwerp nauw betrokken en dat waarderen we.

Nieuwe monitor toont hoe steden bloeien dankzij cultuur en creativiteit

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, heeft de Monitor van culturele en creatieve steden ontwikkeld. Beleidsmakers en mensen uit de culturele en de creatieve sector zullen daarmee de lokale sterke punten en ruimte voor verbetering kunnen vaststellen en van vergelijkbare steden kunnen leren. De Monitor werpt ook licht op het sterke verband tussen de culturele vitaliteit en uiteenlopende dimensies van het leven in de stad, om te beginnen de maatschappelijke diversiteit en de economische activiteit. De monitor is het resultaat van een onderzoeksproject in 168 steden en 30 landen in Europa. Hij is beschikbaar als interactief online-instrument waarmee gebruikers de geselecteerde steden kunnen opzoeken en een hele reeks kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de prestaties van die steden kunnen raadplegen.
Je komt hier door middel van een video meer te weten over de monitor, de monitor zelf vind je hier. Voor ons land werden Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven, Luik, Bergen, Namen en Oostende onder de loep genomen. Hoe ze scoren lees je hier

Eén miljoen bijkomende middelen voor projecten Kunstendecreet

Voor de projectenwerking verkreeg minister Gatz bij de laatste begrotingsbespreking 980.000 euro bijkomende middelen voor het lopende jaar. Voor de derde ronde 2017 werden 296 aanvragen ingediend. Daarvan zal hij er nu 118 kunnen ondersteunen in plaats van, zoals oorspronkelijk gemeld, 78. Het subsidiebedrag wordt daartoe opgetrokken van 1.917.972 euro naar 2.897.800 euro.

Dit betekent concreet dat projectaanvragers met een artistieke beoordeling "zeer goed" en een zakelijke beoordeling "goed" toch betoelaagd zullen worden. Bovendien schrapt minister Gatz de inhouding van 13,21% die hij oorspronkelijk toepaste op de betoelaagde aanvragers van beurzen met een beoordeling "zeer goed" en van projecten met een beoordeling "zeer goed" (artistiek)/"zeer goed" (zakelijk). Daardoor zullen zij een hogere subsidie ontvangen dan eerder meegedeeld. Meer info

Navigatie