Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Kunst en cultuur

Concrete maatregelen voor de overdracht van provinciale bevoegdheden Cultuur en Jeugd  

Zoals het Vlaams regeerakkoord bepaalt, gaat de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden van provincies naar Vlaamse overheid of lokale besturen in op 1 januari 2018. Alle info over de overdracht van bevoegdheden cultuur en jeugd, de instellingen en het personeel is gebundeld op de website van het departement CJM. Voor cultuur en jeugd maakte minister Sven Gatz op 27 juni ll. zijn beleidskeuzes bekend. Hij introduceerde daarbij tevens nieuwe beleidsinstrumenten waaronder een transitiereglement voor cultuur voor projecten van bovenlokaal belang, Het transitiereglement laat toe waardevolle provinciale initiatieven te continueren in de overgangsperiode 2018-2019. Ook culturele initiatieven met bovenlokale ambities die podiumkansen voor jongeren creëren, kunnen subsidies aanvragen binnen dit reglement. Er zijn vier indiendata aan, waarvan 1 oktober 2017 de eerste is. Het departement Cultuur licht het transitiereglement en de KIOSK-applicatie toe tijdens infosessies. Klik hier voor info over data, locaties en inschrijving. Nominatim- en structurele subsidies aan organisaties worden ook gecontinueerd in 2018-2019; hetzij rechtstreeks, hetzij ingebed in sectordecreten. Deze organisaties kunnen geen subsidievraag indienen op basis van het transitiereglement. De lijsten vindt u op de website. Vragen over de maatregelen stuurt u naar: overgangsmaatregelenprovincies@cjsm.vlaanderen.be  

Nieuwe decreten voor regionaal cultuur- en jeugdbeleid

Een ambitieuze beleidskeuze van minister Gatz in de overdracht van provinciale bevoegdheden en middelen is een nieuw decreet voor regionaal cultuurbeleid en voor regionaal jeugdbeleid.

Minister Gatz zal het voorstel van de decreten voor regionaal beleid in het najaar 2017 uitwerken. Voor jeugd zal het accent liggen op ondersteuning van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen. De krachtlijnen voor het nieuwe decreet voor cultuur zijn: praktijkondersteuning, talentondersteuning en participatie. De VVSG hoopt dat het nieuwe decreet voor regionaal cultuurbeleid een hefboom betekent en versterkend werkt voor het lokale cultuurbeleid ten bate van het brede werkveld. Die ambitie ontbreekt in het tijdelijke transitiereglement. Het open karakter van het transitiereglement biedt veel kansen maar tevens weinig houvast en perspectief voor de ondersteuning van een integraal lokaal en intergemeentelijk cultuurbeleid. Na de toelichting van de beleidskeuzes door minister Gatz klonken deze en andere bezorgdheden bij de maatregelen voor de overdracht ook in de tussenkomsten van de Vlaamse parlementsleden in de Commissie Cultuur tijdens de gedachtenwissel over de overdracht op 6 juli ll. Hilde Plas

Gereglementeerde boekenprijs van kracht sedert 1 juli 2017 

Sedert 1 juli is de gereglementeerde boekenprijs effectief van kracht. Na het decreet van 23 december 2016 houdende de invoering van een gereglementeerd boekenprijs is ook het uitvoeringsbesluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz. De zgn. 'vaste boekenprijs' wordt bepaald door de uitgever of importeur en geldt voor boeken die in Vlaanderen voor het eerst op de markt worden gebracht. Aan bibliotheken en onderwijsinstellingen kan de verkoper korting van maximaal 25% toepassen op de vastgestelde prijs. Inmiddels is ook werk gemaakt van helpdesks. Er is een site voor de professionals, gekoppeld aan de isbn-databank. Via die site kunnen uitgevers en importeurs de gereglementeerde prijs ingeven. Die info stroomt door naar een publiek toegankelijke website, www.boekenprijs.be, waar de boekenliefhebber via diverse zoekmachines de gereglementeerde boekenprijs kan consulteren. Op die site is ook een uitgebreide FAQ toegevoegd over de nieuwe regeling voor de prijsbepaling van boeken.

Hilde Plas

Navigatie