Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Studiedag Bedrijfshuisvesting. Activering en verweving: aan de slag!


Activering en verweving: aan de slag!

Studiedag Bedrijfshuisvesting, maandag 25 september 2017, Antwerpen

 

Download: uitnodiging en inschrijvingsformulier in PDF


Het uitwerken van een actief detailhandelsbeleid kent nog weinig geheimen voor gemeenten, wat veel minder kan gezegd worden van een bedrijfshuisvestingsbeleid. De ervaring beperkt zich dikwijls tot de ontwikkeling van een of enkele lokale bedrijventerreinen, al dan niet in eigen beheer.

Een bedrijfshuisvestingsbeleid is echter veel meer dan het louter ontwikkelen van bedrijventerreinen. Niet alleen bevinden de meeste ondernemingen zich buiten deze terreinen. Ondernemingen zijn ook veel diverser geworden waardoor ook hun huisvestingsvragen evolueren. Tegelijkertijd dwingen maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen gemeenten om volop in te zetten op verduurzaming, intensiever ruimtegebruik, hergebruik en verweving in woonomgevingen, … De eenvoudigste weg, nieuwe bedrijventerreinen aanleggen om op bijkomende locatievragen te kunnen antwoorden, is daarbij alsmaar minder een volwaardige optie. De studiedag legt daarom de focus op concrete werkwijzen om potentiële sites te activeren en bedrijvigheid te verweven in een gemengde omgeving.

Steeds meer gemeenten evolueren hierdoor van een veeleer beperkte taakstelling naar een actievere houding. Dat vereist een goed zicht op vraag en aanbod met een geïntegreerde dienstverlening voor  professioneel advies én een vlotte afwikkeling van vergunningsaanvragen. Een gemeente wil ook proactief aan de slag om die ruimte voor bedrijvigheid te creëren: bijkomend op bestaande bedrijventerreinen, verweven in de kernen, omkaderd met professionele ondersteuners, in de nabijheid van ondernemingen die elkaar kunnen versterken... Dit alles vergt heel wat knowhow en ervaring. Hiervoor kunnen gemeenten samenwerkingen aangaan, intergemeentelijk of met andere partners. Wat echter essentieel is, zijn een eigen gemeentelijke visie en beleid met een doorgedreven integratie tussen ruimtelijke planning, stedenbouw en economie. Zo kan een gemeente op professionele wijze de vele uitdagingen aangaan en een beleid regisseren dat leidt tot een welvarende gemeente die zich op een duurzame wijze verder ontwikkelt en voldoende tewerkstelling creëert.

Om uw gemeente, groot of klein, te ondersteunen en te inspireren, organiseren we deze studiedag. We willen u laten kennismaken met de knowhow die vandaag al bestaat bij andere gemeenten of partners. De focus ligt daarbij op de onderbouwing van de ruimtebehoefte aan bedrijfslocaties en hoe bedrijfslocaties geactiveerd en verweven kunnen worden als cruciale bouwstenen van een lokaal bedrijfshuisvestingsbeleid. Procedurele aspecten en nieuwe planningspraktijken als gevolg van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen komen niet aan bod.

In de voormiddag schetsen we het bredere kader om als gemeente een trekkersrol op te nemen in het bedrijfshuisvestingsbeleid. Collega's van andere gemeenten getuigen over hun drijfveren en ervaringen. In de namiddag bieden  interactieve sessies u de kans uitgebreid kennis te maken met werkwijzen en instrumenten die elders al worden ingezet.

Laat u inspireren om zelf – op de schaal van uw gemeente – ook op het vlak van bedrijfshuisvesting ambitieus te zijn én aan de slag te gaan!

Programma

 Voormiddag (plenair)

9u30 - Ontvangst met koffie en thee
10u00 - Welkom
Bart Palmaers, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
10u10 - Het belang van een proactief bedrijfshuisvestingsbeleid
Johan Guldix, kabinet Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

10u20 - Rol van de gemeenten in het Vlaams bedrijfshuisvestigingsbeleid
Koen Vermoesen, Agentschap Innoveren & Ondernemen

Als antwoord op het beleid op vlak van ruimtelijke ordening formuleert ook het beleidsdomein Economie binnen de Vlaamse overheid strategische doelstellingen en operationaliseert ze die via decretale bepalingen en diverse beleidsinitiatieven. U verneemt in deze presentatie welke rol het beleidsdomein Economie op zich neemt en welke rol gemeentebesturen daarin spelen.

10u50 - Over mijnsites en stadsfabriekjes
Paul Olaerts, stad Genk

Na de succesvolle omschakeling van de mijnnijverheid naar een industriële maakeconomie, zet de stad Genk nu al jaren in op de verdere transitie naar een innovatieve maak- en kenniseconomie. Daartoe is meer nodig dan enkel veel ruimte op bedrijventerreinen. Paul Olaerts, afdelingshoofd economie, licht toe waarom en hoe Genk werk maakt van een proactief en sterk gedifferentieerd beleid. Van bedrijventerreinen over multifunctionele sites tot ateliers in de stadskern, van ambachten over creatieve KMO’s tot grootschalige industriële productie. Elke onderneming op de juiste plaats.

11u10 - Aan de slag met het beschikbaar instrumentarium
Tinne Verheyen, Agentschap Innoveren & Ondernemen

Eerder lanceerde het Agentschap een leidraad ‘Ruimte voor ondernemen’, specifiek voor gemeenten. Intussen zijn er verschillende ervaringen en instrumenten die de ‘theorie’ in praktijk helpen brengen.  U krijgt hier een overzicht zodat u kan inschatten welke het meest geschikt zijn voor uw gemeente.

12u00 - Élke gemeente heeft nood aan visie, beleid en actie
Tinne Rombouts, stad Hoogstraten
Hoogstraten is dan wel een stad, toch wonen er ‘slechts’ een goeie 20.000 inwoners. Op het uitgestrekte grondgebied is plaats voor regionale en lokale bedrijventerreinen en veel landbouwactiviteit. Dit alles doorspekt met KMO’s van diverse pluimage.  Burgemeester Tinne Rombouts getuigt hoe zij voldoende en geschikte bedrijfslocaties wil garanderen en tegelijkertijd inzet op weerbare kernen en het behoud van de open ruimte.

12u15 - Lunch
Voldoende gelegenheid om van gedachten te wisselen en te netwerken tijdens een wandelbuffet.

 

Namiddag (sessies)

Elke sessie wordt herhaald, zodat alle deelnemers aan 2 sessies kunnen deelnemen.

13u15 - Parallelle namiddagsessies – deel 1

1.       Zicht krijgen op de vraag naar bedrijfslocaties

Een duidelijk zicht krijgen op de ruimtebehoeften van (alle) ondernemingen, vormt één van de uitdagingen op het vlak van bedrijfshuisvesting. Een bedrijfsleider schetst de ruimtebehoeften van zijn/haar onderneming en de uitdagingen (en oplossingen) verbonden aan een verweven locatie.
De stad Lier licht toe hoe zij de huidige en toekomstige economische ruimtebehoeften in kaart brengen. Aanvullend komen ook andere werkwijzen aan bod om de markt te verkennen, zoals de ruimtebehoeftepeiler.

VLAIO - Aanpak marktverkenning 
Stad Lier - Ruimtebehoefteraming Lierse bedrijventerreinen 

2.       Zicht krijgen op het aanbod aan bedrijfslocaties

Een tweede essentiële pijler van een bedrijfshuisvestingsbeleid is het vinden van een geschikte locatie voor elke onderneming. Daartoe is allereerst een duidelijk beeld nodig op het beschikbare aanbod. De stad Gent deelt haar ervaringen als pilootgemeente in Bizlocator, dat ondernemers wil helpen in hun locatiezoektocht door het aanbod van verschillende aanbieders te bundelen.  Aansluitend belichten we nog enkele bronnen en instrumenten die gemeenten kunnen helpen om het volledige aanbod in kaart te brengen.

Stad Gent - Zicht krijgen op aanbod bedrijfslocaties

VLAIO - Evaluatie leegstandsdecreet bedrijfsruimten

3.       Verweving in de praktijk
Verweving van economische activiteiten wordt uitdrukkelijk naar voor geschoven als dé remedie voor vele kwalen: ruimtegebrek, leegstand, … Daarom ontwikkelde Leiedal met 'Kameleon' een aanpak voor een doordachte verweving van wonen en ondernemen.
De ontwikkelde instrumenten bieden een houvast om potentiële en geschikte locaties te detecteren, om locatievragen vlot te screenen op hun verwevingsprofiel en om via gerichte ingrepen de verweefbaarheid op het niveau van de bedrijfssite te verhogen. Na deze toelichting laten we gemeenten aan het woord over hun aanpak om een
historische bedrijfslocatie in de kern nieuw leven in te blazen, mét behoud van de economische functie.

Gemeente Nijlen - Het dorp laten duren
Leiedal - Ondernemen in de kern - Kameleon
Stad Aalst - Verweven in de praktijk - Atelier Rechteroever

4.       Bedrijvigheid in een agrarische omgeving

Sommige gebouwen in een agrarische omgeving komen voor hergebruik in aanmerking. Hoe kunnen deze worden geïnventariseerd en welke afwegingen en randvoorwaarden spelen hierbij een rol? Anna Verhoeve (ILVO) werkte mee aan een nieuw denkkader, waarbij gemeenten handvaten aangereikt krijgen om de feitelijke niet-agrarische bedrijvigheid in beeld te brengen.

We blikken ook vooruit naar nieuwe initiatieven binnen het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), met het oog op de meerwaarde voor gemeenten die willen inzetten op de koppeling tussen agrarische en niet-agrarische activiteiten, 'productieve landschappen', enz.

VLAIO - Bedrijvigheid in een agrarische omgeving
ILVO - Herbruik van hoeves

14u25 - Parallelle namiddagsessies – deel 2
Herhaling van bovenstaande sessies. Elke deelnemer kan twee sessies volgen.
15u30 - Afsluitende netwerkdrink

Praktisch

Voor wie

Deze bijeenkomst is voorbehouden voor vertegenwoordigers van de Vlaamse steden en gemeenten: burgemeesters, schepenen en ambtenaren (economie, ruimtelijke ordening, …).

Waar en Wanneer

Maandag 25 september 2017
Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen

Bereikbaarheid

Elzenveld ligt in het historisch centrum van Antwerpen. In de omgeving zijn grote openbare werken aan de gang. U komt dus best met de trein. Vanuit Antwerpen-Centraal stapt u een kleine 20'. Of neem een tram: actuele info op www.delijn.be.

Komt u toch met de wagen, parkeer dan best in parkeergarage 'Nationale Bank' (Frankrijklei 166).

Inschrijvingen

Deelname aan deze studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht via het inschrijvingsformulier (laatste pagina van deze brochure). Dit kan tot 18 september 2017. Gezien het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, raden we u aan dit zo snel mogelijk te doen. Bezorg ons het inschrijvingsformulier via economie@vvsg.be.

Annuleren na inschrijving kan kosteloos via economie@vvsg.be tot uiterlijk 18 september. Bij niet-deelname zonder tijdige annulering wordt een no-show fee van 50€ aangerekend. U kan zich altijd laten vervangen door een collega.

 

Deze studiedag wordt gerealiseerd met steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen in het kader van het project Overlegtafels Economie.

 AIOVVSG.PNG

Navigatie