Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Wie helpt de gemeente?

1. Partners in uw regio
2. Wat biedt Europa van haar kant voor de convenant-gemeenten?
3. Wat doen de Vlaamse en de federale overheid?

 

1. Partners in uw regio

U hoeft het als gemeente niet allemaal alleen te doen. Vraag na bij uw provincie en/of streekintercommunale wat zij voor u kunnen doen!  Ze kunnen immers helpen bij de formaliteiten voor ondertekening, het afwerken van de CO2-inventaris, het opstellen van een energieactieplan, het uitvoeren van acties, het vinden van partners en financiering. Elke provincie of hieronder genoemde streekintercommunale biedt in mindere of meerdere mate ondersteuning, al zijn er onderlinge verschillen voor wat ze dan concreet voor de gemeente aanbieden - vraag het hen! Zij leggen ook contacten met andere partners op het terrein, zoals kenniscentra, netbeheerders, enz.

Contact:

 

De meeste van deze provincies en streekintercommunales vroegen en kregen van de EU een erkenning als ‘coördinator’ van het Convenant. Deze ‘coördinatoren’ zijn overheidsdiensten die strategische aansturing en vooral ook financiële of technische steun bieden aan gemeenten die tot het Burgemeestersconvenant toetreden.

Ook de VVSG werd door de Europese Commissie formeel erkend, niet als ‘coördinator’ maar als ‘ondersteuner’ (Engels: supporter) van het Burgemeestersconvenant. Haar taak is vooral het organiseren van de netwerking en kennis- en ervaringsuitwisseling tussen gemeenten. Op vraag van de EU richtte de VVSG daartoe een Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant op. De VVSG informeert ook algemeen over het Burgemeestersconvenant, via Energiedagen, via deze website en diverse publicaties. 

 

2. Wat biedt Europa van haar kant voor de convenant-gemeenten?

De EU zorgt mee voor enige ondersteuning, alsook voor publieke zichtbaarheid en allure van het convenant en de ondertekenende gemeenten. Zo b.v. is er jaarlijks een groot Europees Burgemeestersconvenant-evenement in Brussel. En het Burgemeestersconvenant-secretariaat fungeert als helpdesk, naast en met de regionale instanties zoals de VVSG, een provincie of streekintercommunale. 
Met ondertekening van het Burgemeestersconvenant komt niet plots het EU-manna toegewaaid. Dat kan slechts door het ter subsidiëring indienen van concrete energie-gerichte projecten. Hoe dan ook is 'energie' in de hernieuwde Europese fondsen een zeer belangrijk thema. En ondertekening van het convenant, het hebben van een energie-actieplan en een CO2-inventaris zijn ongetwijfeld een troef bij subsidie-aanvragen. Zo speelden in 2011 enkele Vlaamse steden in op een Europese subsidie-oproep rond ‘smart cities’. De VITO, die de belangrijke trekker was van dit gezamenlijke STEPUP-project, vroeg van in ’t begin ondertekening van het Burgemeestersconvenant als zekerheid dat de stad rond energie ernstig wil werken. Het subsidiedossier werd intussen met succes goedgekeurd en het project loopt.  

 

3. Wat doen de Vlaamse en de federale overheid?

 Dankzij het Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) zijn sedert eind 2013 online cijfers beschikbaar van de CO2-uitstoot op het grondgebied van elke Vlaamse gemeente. Het Vlaams Netwerk Burgemeestersconvenant had hierop aangedrongen om aldus een deel van de technische last voor de gemeenten weg te nemen.

Het departement LNE werkt ook aan een project rond slimme financiering van lokale energie-acties.

 De Vlaamse en/of federale overheid kunnen zich door Europa laten erkennen als ‘coördinatoren’ van het Burgemeestersconvenant. Voor de Vlaamse overheid zou dit perfect passen, ze biedt immers al steun zoals hogergenoemd.

Navigatie