Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Fiscale aftrek kinderopvang wordt belastingvermindering kinderopvang
Machtigingen beherenMachtigingen beheren
De regering Di Rupo heeft op 21 november 2012 nieuwe begrotingsmaatregelen aangekondigd, waaronder ook een aantal nieuwe fiscale maatregelen. Deze fiscale maatregelen zijn opgenomen in de wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012 (B.S. 20/12/2012) .

In het kader van die begrotingsmaatregelen die de federale regering Di Rupo treft wijzigt ook de huidige manier van fiscale aftrek van de door ouders betaalde kosten voor kinderopvang. Ipv een fiscale aftrek geeft de betaalde ouderbijdrage recht op een belastingvermindering.

Vroeger (tot en met aanslagjaar 2012)

Tot en met aanslagjaar 2012 konden ouders de betaalde ouderbijdrage volledig inbrengen, met een maximum van 11,20 euro per opvangdag per kind. De uitgaven voor kinderopvang werden afgetrokken van het belastbaar inkomen voordat de progressieve belastingen werden berekend.

Uiteraard kon de betaalde ouderbijdrage maar fiscaal ingebracht worden als aan de voorwaarden werd voldaan, zijnde: kind is jonger dan 12 jaar op het moment van de opvang, het kind is fiscaal ten laste, de opvang vindt plaats buiten de schooluren of het kind gaat nog niet naar de kleuterschool, de ouderbijdrage is betaald aan een voorziening die een fiscaal attest kan afleveren.

Nu (aanslagjaar 2013)

Vanaf het aanslagjaar 2013 worden de uitgaven voor kinderopvang een belastingvermindering. Concreet betekent dit dat eerst de progressieve belastingen worden berekend en dat dan op de berekende belasting een vermindering wordt toegekend.

De belastingvermindering is gelijk aan 45% van de werkelijk gedane uitgaven. Deze werkelijk gedane uitgaven worden ook beperkt tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag.

Ouders kunnen vanaf aanslagjaar 2013 de betaalde ouderbijdrage noteren in Vak X. (Uitgaven die recht geven op) belastingvermindering, lijn “B. Voor belastingvermindering in aanmerking komend bedrag van de uitgaven voor kinderopvang” (code: 1384-71).

Enkel de manier waarop de betaalde ouderbijdragen verrekend worden in de belastingsaangifte wijzigt. Alle andere wettelijke bepalingen over de kosten kinderopvang en de belastingaangifte blijven ongewijzigd. Concreet wijzigt er dus niets aan de in aanmerking te nemen kinderen, aan de uitgaven die op het fiscaal attest mogen vermeld worden, aan de opvanginstellingen en voorzieningen die en fiscaal attest kunnen afleveren, aan het aftrekbaar bedrag en aan de bewijslast. Ook het fiscaal attest zal, ook volgens de FOD financiën, niet wijzigen.   

Concreet blijven dus ook volgende bepalingen van toepassing:

- het attest mag enkel de tijdens een belastbaar jaar werkelijk betaalde uitgaven vermelden;

- de uitgaven moeten betaald zijn aan die voorzieningen die een fiscaal attest kunnen afleveren volgens de wettelijke bepalingen;

- het maximumbedrag van de in aanmerking te nemen uitgave per opvangdag per kind blijft, zijnde 11,20 euro per dag per kind blijft.

 

Voorbeeld van berekening vroeger en nu (op basis van de belastingstarieven – inkomsten 2011)

Inkomsten 2011 (aanslagjaar 2012): betaalde ouderbijdrage als fiscale aftrek

 

Alleenstaande ouder met 2 kinderen

Gehuwd koppel, 1 inkomen, 2 kinderen

Gehuwd koppel, 2 inkomens, 2 kinderen

Wedden en lonen

50.000,00 €

 

50.000,00 €

70.000,00 €

- forfaitaire lasten

- 3.368,20 €

- 3.368,20 €

- 5.836,40 €

= netto-inkomen

46.631,80 €

46.631,80 €

64.163,60 €

- kosten kinderopvang (volledig en max. 11,20 euro per dag)

- 2.240,00 €

- 2.240,00 €

- 1.512,00 €

= gezamenlijk belastbaar inkomen

44.391,80

44.391,80

62.651,60 €

bedrijfsvoorheffing

13.500,00 €

13.500,00 €

19.000 €

Terug te krijgen (-)  of nog te betalen (+)

+ 3.077,66 €

- 687,24 €

 + 2.736,68 €

 

Inkomsten 2012 (aanslagjaar 2013): betaalde ouderbijdrage als belastingvermindering

 

Alleenstaande ouder met 2 kinderen

Gehuwd, 1 inkomen, 2 kinderen

 

Tweeverdieners met 2 kinderen

Wedden en lonen

50.000,00 €

 

50.000,00 €

 

70.000,00 €

- forfaitaire lasten

- 3.368,20 €

- 3.368,20 €

 

- 5.836,40 €

= netto inkomen

46.631,80 €

46.631,80 €

 

64.163,60 €

Bedrijfsvoorheffing

13.500 €

13.500,00 €

19.000 €

Saldo nog te betalen

4.316,38 €

453,22 €

3.508,53 €

- kosten kinderopvang (45% en dat op een max. van 11,20 euro per dag)

- 1.008,00 €

- 1.008,00 €

- 680,40 €

Terug te krijgen (-)  of nog te betalen (+)

 + 3.308,38 €

- 554,78 €

 + 2.828,13 €

 

Basis voor berekening ouderbijdrage (vanaf 1 oktober  2014)

Door deze nieuwe maatregel zal het bedrag dat als basis wordt gebruikt voor de berekening van de ouderbijdrage vanaf 1 oktober 2014 (herberekening op basis van inkomen 2012, aanslagjaar 2013) niet stijgen.

Kinderdagverblijven en diensten hanteren immers nu al, als basis voor de berekening van de ouderbijdrage, het gezamenlijk belastbaar inkomen vóór aftrek van de uitgaven die recht geven op een belastingvoordeel en de aftrekbare bestedingen, zoals woonbonus, uitgaven opvang kinderen.

Zie:

-       MB van 17 maart 2008 tot bepaling van de financiële bijdrage van de gezinnen voor de opvang van kinderen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders

-       de wijziging is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2012, het betreft de Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, artikel 145 (35).

Bijlagen: