Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Leertrajecten 'Lokaal Mondiaal Beleid in de praktijk'

12615415_1566694390321660_8489481031055783232_o.jpg

 

In welke context zijn de leertrajecten ontstaan?

In 2013 startte onder begeleiding van VVSG een denktank van ambtenaren, schepenen en vertegenwoordigers van het middenveld (11.11.11.) om te reflecteren over de toekomst van de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. In 2014 analyseerde deze groep een aantal actuele tendensen die ze beschreef in de publicatie 'De gemeente en de wereld'. Het waren mondiale tendensen, zoals migratie, de financiële crisis en de veranderende wereldorde, die zich ook lieten voelen op lokaal vlak. Het gemeentelijk beleid kan dan ook niet statisch blijven en moet mee evolueren. In 2015 werd het concept Lokaal Mondiaal Beleid ontwikkeld. Dit inspireert steden en gemeenten om het lokale beleid voor ontwikkelingssamenwerking te transformeren naar een beleid waarin men de eigen verantwoordelijkheid en voorbeeldrol als bestuur uitspeelt. Het is een beleid dat rekening houdt met de mondiale opportuniteiten en uitdagingen. Het zet in op de actieve participatie van iedereen op het gemeentelijk grondgebied om bij te dragen als 'wereldburger'. Het is een beleid dat bijdraagt aan meer internationale rechtvaardigheid.

 

De aanloop

Op de inspiratiedag van 2 februari 2016 werd het concept Lokaal Mondiaal Beleid toegelicht. Om dit concept in de praktijk om te zetten werden 7 leertrajecten voorgesteld aan de deelnemers en kregen deze verder vorm. De komende maanden gaan ze echt van start, dus ook al kon je niet deelnemen aan de inspiratiedag, neem gerust eens een kijkje op hun specifieke webpagina en schrijf je in!

 

Wat is het doel van de thematische leertrajecten?

  • Labo-functie: ruimte creëren om zich als stad of gemeente te verdiepen in een specifiek thema van het lokaal mondiaal beleid, samen met collega's uit andere lokale besturen, om te experimenteren en om de eigen praktijk te verbeteren en te versterken.
  • Voedingsbodem: concept Lokaal Mondiaal Beleid 'voeden' of verrijken met de geleerde lessen uit de eigen praktijken.
  • Uitrol: de geleerde lessen uit de leertrajecten delen met andere Vlaamse lokale besturen (via tools en begeleiding). Ook nieuwe thematische leertrajecten kunnen ontstaan om verder te experimenteren of uit te diepen.

 

Wat is het beoogde tijdskader van de leertrajecten?

  • 2016: opstart, op diverse tijdstippen (voorjaar, najaar), afhankelijk van het leertraject
  • 2017: publieke terugkoppeling van de geleerde lessen uit diverse leertrajecten
  • 2018: geleerde lessen vertalen in tools (handleiding, stappenplan, checklist, …) en nieuwe ondersteuningsvormen voor andere steden en gemeenten.

 

Hoe kan ik deelnemen?

Hieronder vind je een overzicht van de 7 leertrajecten. Elk leertraject is verschillend in opzet, doel en timing. Door op onderstaande leertrajecten door te klikken, kom je terecht op de specifieke webpagina van dat traject. Je vindt daar meer uitleg terug over de inhoud, het verloop, de doelgroep en de doelstellingen. Sommige leertrajecten beginnen pas de komende maanden, anderen gaan binnenkort van start.  Inschrijven gebeurt steeds via de specifieke webpagina eenmaal het traject gelanceerd is!

 

Meer informatie over de leertrajecten in het algemeen?

Verantwoordelijke inhoudelijk: Karlien Gorissen en Hanne Albers  – Dienst Internationaal – karlien.gorissen@vvsg.be en hanne.albers@vvsg.be

 

 Overzicht leertrajecten

1. Duurzaam aankoopbeleid​Samen met Steunpunt Duurzame Overheidsopdrachten wordt er gewerkt aan de strategische verankering van duurzaamheid in de aankoopprocedure in jou stad of gemeente. De focus van dit leertraject ligt op duurzame werkkledij: Welke criteria moet jouw stad of gemeente integreren in de bestekken? Welke spelers bieden duurzaam textiel aan?
​2. Duurzaam bankieren​Hoe kan de stad/gemeente duurzaam met haar financiën omgaan? Hoe kan de stad of gemeente haar burgers stimuleren bewust te beleggen? Inspiratie voor zowel financiële beheerders als (noord-zuid-)ambtenaren die burgers willen sensibiliseren voor duurzaam beleggen.
​3. Migratie, integratie en ontwikkeling​Drie domeinen die met elkaar verband houden, maar hoe kan een stad of gemeente een link slaan tussen deze domeinen? Welke rol spelen diaspora- en migrantenorganisaties die actief zijn binnen de gemeente en hoe bereik je hen? Welke lessen kunnen we trekken uit andere voorbeelden?
4. Wereldburgerschap

Wat is wereldburgerschapseducatie? Wie speelt mee? Wat is de rol van een lokaal bestuur in wereldburgerschapseducatie? Hoe kan een stad of gemeente wereldburgerschap promoten?

​5. Participatie​Op de brug van oud naar nieuw. Participatie is "hot", maar is tegelijkertijd ook een containerbegrip. Inspraak en participatie zijn nodig om te komen tot een sterk en gedragen beleid, maar hoe doe je dat, wanneer in de beleidsvoorbereiding en rond welke thema's? Welke rol kunnen de adviesraden nog spelen en welke nieuwe participatievormen bestaan er?
6. Transversaal werken voor Lokaal Mondiaal beleid​Vanuit de sector transitie voor duurzame ontwikkeling en het systeemdenken laten we ons inspireren. We houden onze werkwijze (in de eigen stad of gemeente) onder de loep aan de hand van een referentiekader en bekijken welke stappen we moeten zetten om verandering te brengen in onze eigen werkmethoden.
​7. Alternatieve vormen van gemeentelijke internationale samenwerking ​We kennen allemaal de klassieke stedenband, maar welke andere vormen van internationale gemeentelijke samenwerking (kunnen) bestaan? Kan een stad of gemeente ook aan internationale samenwerking doen (om meer internationale rechtvaardigheid te bereiken), zonder er veel geld en tijd tegenover te plaatsen? Wat is het voordeel voor de eigen stad of gemeente?
 

Navigatie